Start     Hitta hit     Kalender     Barnverksamhet     Förskola     Mission         Om oss     Länkar     Kontakt     webbpredikan

 

Grundläggande trosuppfattning

Kristen Gemenskap ansluter sig till den "apostoliska trosbekännelsen" i likhet med Svenska kyrkan och de flesta andra frikyrkor.
Vår trosuppfattning förklaras närmare på följande sätt:

Treenig Gud

Vi tror på:
       
En treenig, personlig Gud: Gud Fader, Sonen och den Helige Ande.

Gud Fadern som skapare och upprätthållare.

Gud Fadern som skapare och upprätthållare.

Vi tror att han har skapat himmel och jord
och att han kan uppenbara sig genom det skapade, Rom 1:20.

Jesus Kristus som Guds Son. Vi tror att han blev avlad av den Helige Ande

och född av jungfrun Maria. Vi tror på Jesu syndfrihet, hans mirakulösa tjänst, hans ställföreträdande försoningsdöd, hans kroppsliga uppståndelse från de döda och hans uppstigande till himlen, där han satte sig på Gud Faderns högra sida, varifrån han idag fortsätter sin tjänst som vår förespråkare och förebedjare.

Jesus Kristus som den enda vägen till Gud. Det är bara genom honom som vi kan bli frälsta och få gemenskap med Gud, Apg 4:12, Joh 14:6. Vi tror att han snart skall komma igen för att döma levande och döda, Hebr 9:27, Matt 16:27. 

Den Helige Ande och att han är utsänd ifrån Fadern och Sonen till att vara vår personlige hjälpare i det dagliga livet.  Anden vill utrusta oss med kraft till att sprida evangelium, Apg 1:8. Ett tecken på att man blivit uppfylld av Anden är bl.a. tungotalet, (Apg 2:1-4, 8:15-19, 11:14-17, 19:1-7).

Bibeln

¨Vi tror att hela bibeln är inspirerad av Gud, nedskriven av människor inspirerade av den Helige Ande. Bibeln är högsta auktoritet för kristet liv, tro och lära. (2 Tim 3:16-17, 2 Petr 1:20, 21)

Helande

Vi tror att gudomligt helande till kropp och själ ingår i försoningen, då Jesus bar vår synd och våra sjukdomar, Jes 53:4, Matt 8:17, 1 Petr 2:24.
Som kristna har vi därför fått uppdraget att förmedla helande till sjuka.

(Matt 10:1; Luk 10:1, 9; Mark 16:18b)
       
Guds rike

Vi tror på Guds rike som uppenbarades genom Jesus Kristus. Vi tror att det bara är genom tron på Jesus Kristus som vi kan bli räddade från att gå evigt förlorade. (Joh 3:16, Apg 4:12) Vi tror att det eviga livet tänds i vår ande i det ögonblick vi tar emot Jesus Kristus som vår Frälsare. Vi tror att Guds rike manifesteras redan här och nu men att det bryter in i sin fullhet i samband med Jesu återkomst, då också de i Kristus döda står upp och tillsammans med de levande heliga får sina kroppar förvandlade från dödliga till odödliga. (1 Tess 4:13-17)

Dopet

Vi predikar och praktiserar troendedop. Vi tror att det är Guds vilja att varje människa som tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare skall låta döpa sig. Dopet är en handling som identifierar oss med hans död, begravning och uppståndelse.  (Matt 28:19-20, Rom 6:4-5, Kol 2:12)
Vi förkunnar även dopet i den Helige Ande och Andens olika gåvor (Apg 1:5).

Barnvälsignelsen

Jesus sade: ”’Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty himmelriket tillhör sådana.’ Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.” (Matt 19:14, 15) Därför praktiserar vi barnvälsignelse. Föräldrar som så önskar får bära fram sitt barn i en gudstjänst där vi ber och välsignar barnet.

Familjen

Äktenskapet är en Guds ordning mellan en man och en kvinna, där han binder samman makarna till ett.

Vi tror på familjen som en hörnsten i samhället (Matt 19:4-5).
 
Grundläggande församlingssyn

Man kommer in i Guds universella församling i samma ögonblick som man blir född på nytt. Guds tanke är att uppenbara sitt liv, sin karaktär och kraft i och genom församlingen. Församlingens unika identitet har sitt ursprung i dess nära relation med Jesus Kristus. Bibeln visar tydligt på förhållandet mellan Kristus och församlingen. Exempel: Han är huvudet och församlingen är kroppen

(1 Kor 12:12-27), han är herden och vi är fåren (Joh 10:1-17); han är vinträdet och vi är grenarna (Joh 15:1-17).
Den universella församlingen består av alla kristna i världen. Den lokala församlingen består av troende människor på orten som kommer samman till gudstjänst och för att dela gemenskap. Vi tror att Gud har en församling och att vår församling är en del av den lokala församlingskroppen. Därför vill vi identifiera oss med hela Kristi kropp i vår bygd och verka för att bevara den enhet som

finns i Kristus.
Kristen Gemenskap är inte formellt knuten till något samfund, men samarbetar med andra församlingar regionalt, nationellt och internationellt.
 
Målsättning och vision

Som församling vill vi:

Lära känna Gud och lyssna till hans Ande så att vi finner vår identitet i Kristus och han får leva genom oss (Ef 3:16-19).

Kännetecknas av en tydlig kärlek mellan medlemmarna, vilket är ett vittnesbörd om Gud som själv är kärleken.

Fokusera på att förmedla det kristna budskapet till våra medmänniskor lokalt och i övriga världen (Matt 28:20).

Bygga vänskapsrelationer med våra medmänniskor.

Växa i antal och andlig mognad.

Leva i förnyelse och förändring för att kunna vara en attraktiv församling.

Prioritera både den stora gudstjänsten och den mindre hus-gruppen.

Ge utrymme för mångfald i uttryckssätt, gåvor och tjänster.
Vi vill förstå och uppskatta varandras särart.

Verksamhet

Gudstjänsten

Predikan, lovsång, bön och förbön utgör gudstjänstens huvuddelar. Vi vill att gudstjänsterna ska vara ett möte med Gud och ett möte mellan människor. Brödsbrytelsen (nattvarden) firas regelbundet till minne av Jesu försoningsverk (1 Kor 11:23-26).

Undervisning

Vi tror att Guds ord är grunden för tillväxt och en sund utveckling i församlingen och i våra liv. Därför vill vi ge en framträdande plats åt bibelundervisning i olika former. Vi tror att Guds ord åtföljs av tecken och under och är en kraft till förvandling av människors liv (Mark 16:17, 18, 20; Apg 14:3).

Bön och lovsång

I gudstjänsten tillber vi Gud i bön och lovsång.  Vi ber för konkreta böneämnen och ger utrymme för personlig förbön. I församlingen har vi dessutom regelbundna bönesamlingar där mer tid ges för koncentrerad bön.

Husgrupper

Församlingen möts även i husgrupper för att tillgodose vårt behov av gemenskap och uppmuntra till andlig utveckling. Tanken är att alla medlemmar ska tillhöra en husgrupp. Vi strävar efter att ha en husgrupp i varje del av församlingens upptagningsområde.

Barn och ungdomsverksamhet

Församlingen arbetar med aktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar.

En viktig del av vår barnverksamhet utgörs av Hjärtats Förskola som bedrivs i samarbete med Söderhamns kommun. Vi uppmuntrar och stöder barn och ungdomar att åka på kristna läger, eftersom det har visat sig ha stor betydelse för deras andliga utveckling.  

Evangelisation

Vi vill sprida evangeliet till våra medmänniskor genom att bygga relationer. Församlingen anordnar också upptäckargrupper såsom Alphakurser.

Mission

Församlingen stöder mission utifrån Jesu missionsbefallning (Matt 28:18-20). Stödet kan bestå av ekonomiskt bidrag till speciella projekt, men också underhåll till missionärer och infödda arbetare.
 
Organisation

Ledarskap

Kristen Gemenskap leds av församlingsledare tillsammans med en styrelse

(1 Tim 3:1-13). Alla ledarfunktioner väljs på ett årsmöte eller ett särskilt utlyst församlingsmöte. Minst en gång i kvartalet hålls ett församlingsmöte där alla medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd.
 
Ekonomi

Vår ekonomi bygger i huvudsak på insamlade medel från församlingsmedlemmar.
Vi uppmuntrar till tiondegivande som en biblisk princip och till offrande

(Mal 3:8-10).
Juridiskt ansvarig för ekonomin är styrelsen.
 
Apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

 

Dagens Bibelord


FB-f-Logo_blue_530.png

Följ oss och se vad som händer!


karta-till-oss.png